BAYİLİKLER

SIEMENS Şalt / OTOMASYON

FİYAT LİSTESİ
NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
1SO 1FK60636AF711AA01FK6 SERİSİ SERVO MOTORAD
2SO 1FK70115AK211TA31FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
3SO 1FK70115AK211TB31FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
4SO 1FK70155AK211TA31FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
5SO 1FK70155AK211TB31FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
6SO 1FK70225AK211PA01FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
7SO 1FK70225AK211PB01FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
8SO 1FK70225AK711HA21FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
9SO 1FK70225AK711LG51FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
10SO 1FK70225AK711PA01FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
11SO 1FK70225AK711PB01FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
12SO 1FK70322AF211QA01FK7 SERİSİ DRİVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
13SO 1FK70325AF211PA01FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
14SO 1FK70325AF211PB01FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
15SO 1FK70325AK711PA01FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
16SO 1FK70325AK711PB01FK7 SERİSİ DRIVE CLIQ'Lİ SERVOMOTORAD
17SO 1FK70325AK711PU5Z B12REDÜKTÖRLÜ SERVO MOTORAD
18SO 1FK70325AK711PU5Z B16REDÜKTÖRLÜ SERVO MOTORAD
19SO 1FK70325AK711PU5Z D02REDÜKTÖRLÜ SERVO MOTORAD
20SO 1FK70325AK711PU5Z D06REDÜKTÖRLÜ SERVO MOTORAD