BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
21SHR 20KVAR 3F 690VTÜP KONDANSATÖRAD
22SHR 25KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
23SHR 25KVAR 3F 525VTÜP KONDANSATÖRAD
24SHR 25KVAR 3F 690VTÜP KONDANSATÖRAD
25SHR 30KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
26SHR 30KVAR 3F 525VTÜP KONDANSATÖRAD
27SHR 40KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
28SHR 50KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
29SHR 5KVAR 1F 230VTÜP KONDANSATÖRAD
30SHR 5KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
31SHR 5KVAR 3F 525VTÜP KONDANSATÖRAD
32SHR 7,5KVAR 1F 230VTÜP KONDANSATÖRAD
33SHR 7,5KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
34SHR 7,5KVAR 3F 525VTÜP KONDANSATÖRAD