BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
61ABB 1SAP130140R0170PLC PM581-ETH 256KB ETHERNETAD
62ABB 1SAP130200R0100PLC PM582 512KBAD
63ABB 1SAP130200R0160PLC PM582-ARCNET 512KB ARCNETAD
64ABB 1SAP130200R0170PLC PM582-ETH 512KB ETHERNETAD
65ABB 1SAP150000R0100PLC PM590 2MBAD
66ABB 1SAP150000R0160PLC PM590-ARCNET 2MBAD
67ABB 1SAP150000R0170PLC PM590-ETH 2MBAD
68ABB 1SAP150100R0100PLC PM591 4MBAD
69ABB 1SAP150100R0160PLC PM591-ARCNET 4MBAD
70ABB 1SAP150100R0170PLC PM591-ETH 4MBAD
71ABB 1SAP240000R0001D.MODÜL DI524 32DI-24VDCAD
72ABB 1SAP240100R0001D.MODÜL DC532 16DI/16DC-24VDCAD
73ABB 1SAP240500R0001D.MODÜL DC523 24VDCAD
74ABB 1SAP240600R0001MODÜL DC522 16-24VDCAD
75ABB 1SAP245000R0001D.MODÜL DX531 8DI/4DO 230VACAD
76ABB 1SAP245200R0001D.MODÜL DX522 8DI/8DO 24VDCAD
77ABB 1SAP250000R0001A.MODÜL AX522 8AI/8AOAD
78ABB 1SAP250100R0001A.MODÜL AX521 4AI/8AOAD
79ABB 1SAP250200R0001A.MODÜL AO523 16AIAD
80ABB 1SAP250300R0001A.MODÜL AI523 16AOAD