BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
261BEM BH131002107BEM 70859-5/32A 380V. 1 ADET PRİZLİAD
262BEM BH131022101BEM 70864-3/16A ÖN 1 AD.1/16A YAN 2 AD.PRİZAD
263BEM BH131022102BEM 70865-4/16A ÖN 1 AD.1/16A YAN 2 AD.PRİZ.AD
264BEM BH131022103BEM 70866-5/16A ÖN 1 AD.1/16A YAN 2 AD.PRİZAD
265BEM BH131023101BEM 70863-3/25A ÖN 1 AD.1/16A YAN 2 AD.PRİZAD
266BEM BH131023102BEM 70867-3/32A ÖN 1 AD.1/16A YAN 2 AD.PRİZAD
267BEM BH131023103BEM 70870-4/32A ÖN 1 AD.1/16A YAN 2 AD.PRİZAD
268BEM BH131023104BEM 70871-5/32A ÖN 1 AD.1/16A YAN 2 AD.PRİZAD
269BEM BH160000101V OTOMAT RAYLI -KLEMENSLİ KOMBİNASYNAD
270BEM BH161002102BEM 70873-3/32A. 220V. 1 ADET PRİZLİAD
271BEM BH161002103BEM 70875-4/32A. 380V. 1 ADET PRİZLİAD
272BEM BH161002104BEM 70877-5/32A. 380V. 1 ADET PRİZLİAD
273BEM BH230000101BEM 73900-V OTOMAT RAYLI 2 KLEMENSLİAD
274BEM BH230000102BEM 73902-DELİKLİ BOŞ KOMBİNASYONAD
275BEM BH23006310173901 1/16A. 6 ADET ÖNAD
276BEM BH231012101BEM 73904-3/25A. 1 ADET 1/16A. 1 ADET ÖNAD
277BEM BH231012102BEM 73913-3/16A. 1 AD.1/16A. 1 AD.ÖNAD
278BEM BH231012104BEM 73931-5/16A 1 AD 1/16A. 1 AD.ÖNAD
279BEM BH231013101BEM 73940-3/32A 1 AD.1/16A 1 AD.ÖNAD
280BEM BH231013102BEM 73949-4/32A 1 AD. 1/16A. 1 AD.ÖNAD