BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
61BEM BB105310003BEM 60805-120x120x70MM KARE BUATAD
62BEM BB105310006BEM 60823-120x120x70 BUAT KUTUSUAD
63BEM BB106310003BEM 60807-120x230x80MM DİKDÖRTGEN BUATAD
64BEM BB106310006BEM 60824-120X225X80mm HALOGEN FREE BUAT KUTUSUAD
65BEM BB107310003BEM 60808-222x300x90MM DİKDÖRTGEN BUATAD
66BEM BB107310006BEM 60825-222X300X90 BUAT KUTUSUAD
67BEM BB108210003BEM 60812-533x260x141 ŞEFFAF KAPAKLI PLASTİK PANOAD
68BEM BB108210006BEM 60813-533x260x141 ŞEFFAF KAP. PLASTK PANO IP66AD
69BEM BB108310006BEM 60811-533X260X141 PLASTİK PANOAD
70BEM BC112032011BEM 28025-3X16A DÜZ FİŞAD
71BEM BC112032413BEM 28029-3X16A MAKİNE PRİZİAD
72BEM BC113032011BEM 30025-16A DÜZ FİŞAD
73BEM BC113032114BEM 30033-16A DÜZ MAKİNA FİŞİAD
74BEM BC113032236BEM 30037-16A 90 DER.EĞİK DUVAR FİŞİAD
75BEM BC113032312BEM 30027-16A UZATMA PRİZİAD
76BEM BC113032413BEM 30029-16A MAKİNA PRİZİAD
77BEM BC113032420BEM 30028-16A 45 DER. EĞİK MAK.PRİZİAD
78BEM BC113032510BEM 30031-16A DUVAR PRİZİAD
79BEM BC113032520BEM 30030-16A 45 DER.EĞİK DUV.PRİZİAD
80BEM BC113032535BEM 30035-16A 90 DER.EĞİK DUVAR PRİZİAD