BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
241EM BHKB ÇIKIK KAFA KIRMIZIAD
242EM BHMB ÇIKIK KAFA MAVİAD
243EM BHSB ÇIKIK KAFA SARIAD
244EM BHYB ÇIKIK KAFA YEŞİLAD
245EM BKB SİNYAL KIRMIZI LED'Lİ BLOK 100-250 V AAD
246EM BK4B SİNYAL KIRMIZI LED'Lİ BLOK 110 V DCAD
247EM BMB SİNYAL MAVİ LED'Lİ BLOK 100-250 V ACAD
248EM BM4B SİNYAL MAVİ LED'Lİ BLOK 110 V DCAD
249EM BMUHAFAZAB EMNIYET BASMA DÜĞMESİ DARBE MUHAFAZASIAD
250EM BPR01KB POTANSİYOMETRE 1 KOHMAD
251EM BPR05KB POTANSİYOMETRE 5 KOHMAD
252EM BPR10KB POTANSİYOMETRE 10 KOHMAD
253EM BPULBUTON SIKIŞTIRMA PULUAD
254EM BROZET08B ROZET 8 MMAD
255EM BROZET18B ROZET 18 MMAD
256EM BSB SİNYAL SARI LED'Lİ BLOK 100-250 V ACAD
257EM BS1010BUTON SİVİÇ ANİ HAREKETLİ 1NAAD
258EM BS1010EBUTON SİVİÇ ANİ HAREKETLİ 1NA ETANJ LASTAD
259EM BS1011BUTON SİVİÇ (TERS) ANİ HAREKETLİ 1NKAD
260EM BS1011EBUTON SİVİÇ(TERS) ANİ HAREKETLİ 1NK ETANAD