BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
41EM B100FSB START KALICILI SARIAD
42EM B100FYB START KALICILI YEŞİLAD
43EM B100HBB START ÇIKIK KAFALI BEYAZAD
44EM B100HHB START ÇIKIK KAFALI MAT SİYAHAD
45EM B100HKB START ÇIKIK KAFALI KIRMIZIAD
46EM B100HMB START ÇIKIK KAFALI MAVİAD
47EM B100HSB START ÇIKIK KAFALI SARIAD
48EM B100HYB START ÇIKIK KAFALI YEŞİLAD
49EM B100MHB START MANTAR SİYAHAD
50EM B100MKB START MANTAR KIRMIZIAD
51EM B100MSB START MANTAR SARIAD
52EM B100MYB START MANTAR YEŞİLAD
53EM B100S20B BUTON MANDAL (0-1)AD
54EM B100S21B START SEÇİCİ (0-1) DÖNÜŞLÜAD
55EM B100S30B BUTON MANDAL AD
56EM B100SL20BB START SEÇİCİ (0-1) BEYAZAD
57EM B100SL20KB START SEÇİCİ (0-1) KIRMIZIAD
58EM B100SL20MB START SEÇİCİ (0-1) MAVİAD
59EM B100SL20SB START SEÇİCİ (0-1) SARIAD
60EM B100SL20YB START SEÇİCİ (0-1) YEŞİLAD