BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
221BEM BC216105950BEM 110003-10 KONTAKLI MAKİNA PRİZAD
222BEM BC216105960BEM 110002-10 KONTAKLI PRİZ REKORSUZ (YAN GİRİŞ)AD
223BEM BC216165910BEM 116001-16 KONTAKLI FİŞ REKORSUZ (YAN GİRİŞ)AD
224BEM BC216165950BEM 116003-16 KONTAKLI MAKİNE PRİZİAD
225BEM BC216245910BEM 124001-24 KONTAKLI FİŞ REKORSUZ (YAN GİRİŞ)AD
226BEM BC21624595024 KONTAKLI MAKİNE PRİZİAD
227BEM BC21624598024 KONTAKLI PRİZ ÇEKİRDEKAD
228BEM BC21648591048 KONTAKLI FİŞ RAKORSUZ(YAN GİRİŞ)AD
229BEM BC21648596048 KONTAKLI DUVAR PRİZ RAKORSUZAD
230BEM BD130032101ABS 1/16A 220V 1AD ÖN 1/16A 220V 2AD YAN PRİZ KOMBAD
231BEM BD1310221013/16A 1AD ÖN 1/16A 2A AD YAN PRİZAD
232BEM BD230000101220X300X120 BOŞ KOMBİNASYONAD
233BEM BD230000102DELİKLİ BOŞ KOMBİNASYONAD
234BEM BD2310131024/32A 1 AD ÖN 1/16A 1 AD ÖN PRİZLİ KOMBİNASYONAD
235BEM BD2310221025/16A 380V 1 AD ÖN !/16A 220V 2 AD ÖN KOMBİNASYONAD
236BEM BD2310231023/32A 1AD ÖN 1/16A ÖN 2 AD PRİZLİ KO.AD
237BEM BD2310331013/32A 1AD 1/16A 1AD ÖN 1/16A YAN...AD
238BEM BD2310431013/25A 1AD ÖN 1/16 2AD ÖN 1/16A 2AD YAN PRİZLİ KOM.AD
239BEM BD2320231024/16A 2AD.ÖN 1/16A 2AD.YAN PRİZLİ KOMB.AD
240BEM BD2320231035/16A 2AD.ÖN 1/16A 2AD.YAN PRİZLİ KOMB.AD