BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
241BEM BD2320241013/25 2 ADET 1/16 2ADET YAN PRİZLİAD
242BEM BD2320241045/32A.2AD.ÖN 1/16A 2AD.YAN PRİZLİ KOMB.AD
243BEM BD2320441013/25A 380V 2AD ÖN-1/16A 220V 4AD YAN PRİZLİ KOMBİNAD
244BEM BD330000101533x260x168 PRİZSİZ KOMBİNASYON KUTUSUÇİFT SİGORTAAD
245BEM BD334046202/035/32A.2AD.ÖN 1/16A 2AD.ÖN PRİZLİ KOMB.AD
246BEM BH130000101BEM 70850-V OTOMAT RAYLI 2 KLEMENSLİ KOMBİNASYONAD
247BEM BH130000102DELİKLİ BOŞ KOMBİNASYON(ÖN 1 ADET)AD
248BEM BH130011101BEM 70851-1/16A 220V. 1 Adet PrizliAD
249BEM BH130012101BEM 70852-3/16A 220V. 1 Adet PrizliAD
250BEM BH130022101BEM 70860-1/16A 220V. 2 ADET PRİZLİAD
251BEM BH130032101BEM 70862-1/16A ÖN 1 AD.YAN 2 AD.PRİZLİAD
252BEM BH130032102BEM 70868-3/16A ÖN 1 AD.1/16A YAN 2 AD.PRİZAD
253BEM BH130033101BEM 70869-3/32A ÖN 1 AD.1/16A YAN 2 AD.PRİZAD
254BEM BH130043101BEM 70861-1/16A ÖN 2 AD. YAN 2 AD. PRİZLİAD
255BEM BH131002101BEM 70853-3/25A 380V. 1 Adet PrizliAD
256BEM BH131002102BEM 70854-3/16A 380V. 1 Adet PrizliAD
257BEM BH131002103BEM 70855-DELİKLİ BOŞ KOMBİNASYONAD
258BEM BH131002104BEM 70856-5/16A 380V. 1 ADET PRİZLİAD
259BEM BH131002105BEM 70857-3/32A 380V. 1 ADET PRİZLİAD
260BEM BH131002106BEM 70858-4/32A 380V. 1 ADET PRİZLİAD