BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
161BEM BC135052420BEM 45088-5/32A EĞİK MAK.PRİZİAD
162BEM BC135052510BEM 45089-5/32A DÜZ DUVAR PRİZİAD
163BEM BC135052535BEM 45103-5/32A EĞİK DUVAR PRİZİAD
164BEM BC135052640BEM 45824-5/32A ÖN 1 AD. 1/16A. Yan 2 Ad. PRİZAD
165BEM BC135052641BEM 45845-5/32A 1 AD. 3/16A. 1 AD. KOM.PRİZAD
166BEM BC135052642BEM 45846-5/32A 2 AD. 120x225x80 KOM.PRİZAD
167BEM BC135057011BEM 45540-5/32A DÜZ FİŞAD
168BEM BC135057050BEM 45541-5/32A ENVERSÖR DÜZ FİŞAD
169BEM BC135057312BEM 45543-5/32A UZATMA PRİZİAD
170BEM BC135057413BEM 45544-5/32A Cee NORM PRİZ MAKİNE PRİZAD
171BEM BC135057420BEM 45545-5/32A EĞİK MAK.PRİZİAD
172BEM BC1350574405/32A 380V IP67 SOMUNLU MAKİNE PRİZİAD
173BEM BC135057510BEM 45546-5/32A CEE NORM DUVAR PRİZİAD
174BEM BC135057640BEM 45847-5/32A 1 AD. 3/32A. 1 AD. KOM.PRİZAD
175BEM BC135057641BEM 45848-5/32A. 2 AD. KOM.PRİZAD
176BEM BC145042011BEM 40600 4/63A DÜZ FİŞAD
177BEM BC145042114BEM 40731 4/63A MAKİNA FİŞİAD
178BEM BC145042210BEM 40606 4/63A DUVAR FİŞİAD
179BEM BC145042312BEM 40601 4/63A UZATMA PRİZİAD
180BEM BC145042413BEM 40602 4/63A MAKİNA PRİZİAD