BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
261EM BS1012BUTON SİVİÇ ANİ HAREKETLİ 1NA+1NKAD
262EM BS1012EBUTON SİVİÇ ANİ HAREKETLİ 1NA+1NK ETANJAD
263EM BS1020BUTON SİVİÇ YAVAŞ HAREKETLİ 1NKAD
264EM BS1021BUTON SİVİÇ YAVAŞ HAREKETLİ 1NAAD
265EM BS1022BUTON SİVİÇ YAVAŞ HAREKETLİ 1NA+1NKAD
266EM BS4B SİNYAL SARI LED'Lİ BLOK 110 V DCAD
267EM BXKB KOMBINE SİNYAL KAFA GRUBU KIRMIZIAD
268EM BXMB KOMBINE SİNYAL KAFA GRUBU MAVİAD
269EM BXOB KOMBINE SİNYAL KAFA GRUBU BEYAZAD
270EM BXSB KOMBINE SİNYAL KAFA GRUBU SARIAD
271EM BXYB KOMBINE SİNYAL KAFA GRUBU YEŞİLAD
272EM BYB SİNYAL YEŞİL LED'Lİ BLOK 100-250 V ACAD
273EM BY4B SİNYAL YEŞİL LED'Lİ BLOK 110 V DCAD
274EM C1C KONT.BL. START 1 NA BUTONLUKAD
275EM C2C KONT.BL. STOP 1 NC BUTONLUKAD
276EM C3C KONT.BL. START 1 NA KUTULUKAD
277EM C4C KONT.BL. STOP 1 NC KUTULUKAD
278EM CACM VE CP SERİSİ BUTON ADAPTÖRÜAD
279EM CA1TEK ÇEKME ANAHTARI KISA MİLLİAD
280EM CA2TEK ÇEKME ANAHTARI UZUN MİLLİAD